جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 

حكمت عملي بايدها و نبايدهاست و قسم اول آن علم اخلاق مي‌باشد و شامل بايد و نبايدهايي است كه مربوط به شخص است و شخص بايد انجام دهد، اما بايدها و نبايدهايي كه مربوط به اجتماع است، دو گونه است: يا مربوط به اجتماع كوچك مثل خانواده يا مدرسه است كه به آن تدبير منزل (علم تدبير منزل) مي‌گويند. پدر در خانه، وزير در وزارتخانه، مدير در مدرسه و معلم در كلاس و پيش نماز در مسجد، همه تدبير مي‌كنند.
يا مربوط به اجتماع بزرگ مثل كشور است كه به آن سياست مُدن مي‌گويند.

تقسيم ديگر: اجتماع يا بايد با سياست ملك اداره شود مثل رئيس جمهور، پادشاه و يا با شرايع آسماني و نواميس الهي (نواميس جمع ناموس است و ناموس يعني طريقه و روش)؛ ناموس الهي يعني طريقه و روش خدايي كه براي بشر تعيين شده است. پس حكمت عملي سه علم است: علم اخلاق، علم تدبير منزل و علم سياست مُدن (كه تشريع‌ها و نبوت‌ها و پيغمبري‌ها را شامل مي‌شود) كه ارسطو و افلاطون هر كدام در سياست مُدن كتاب نوشته‌اند.