اگرچه معظّم له در شرح حيات علمي خود به برخي از اساتيدشان اشاره فرمودند، ولي به طور منظم و مرتب از ابتداي طلبگي، درسها و اساتيد معظّم له همراه با دروس مربوط به آنها با نظر خودشان به شرح ذيل است:

 
1-    سيوطي : آقا سيّد جلال‌الدين اُرموي و آقا سيّد محمّد حسن آل طيب
2-    شرح نظّام: آقا ميرزا محمّد بروجردي
3-    حاشيه : آيت‌الله جولستاني
4-    مغني : در نزد پدر
5-    مطوّل : آيت‌الله آقا مجتبي لنكراني، آقا ميرزا محمّد بروجردي
6-    قوانين : آيت‌الله فياض اصفهاني، آقا ميرزا ابوالحسن شعراني
7-    شرح لمعه : آيت‌الله امام سدهي
8-    رسال بخش عمدة آن‌: در نزد پدر
9-    كفايه جلدين : در نزد پدر
10-مكاسب : آيت‌الله آقا شيخ محمّد كاظم شيرازي، آيت‌الله آقا عماد رشتي
11-خارج فقه و اصول : آيت‌الله آقا شيخ محمد كاظم شيرازي، آيت‌الله آقا شيخ محمد تقي آملي.
 
1-    منظومه : آيت‌الله آقا ميرزا محمّد مهدي الهي قمشه‌اي
2-    اشارات : آيت‌الله آقا ميرزا ابوالحسن شعراني
3- اسفار : آيت‌الله آقا سيّد ابوالحسن رفيعي قزويني، آقا ميرزا احمد آشتياني، اقا ميرزا ابوالحسن شعراني، آيت‌الله آقا محمد علي حكيم شيرازي

شرح فصوص : آيت‌الله رفيعي قزويني، آيت‌الله آقا شيخ حسين فاضل توني