۱- مطول
۲-لمعتین
۳-رسائل
۴-مکاسب
۵-اصول مظفر
۶-معالم
۷-کفایه
۸-بدایه الحکمه
۹-نهایه الحکمه
۱۰-اصول فلسفه و روش رئالیسم
۱۱-منظومه
۱۲-اشارات
۱۳-اسفار
۱۴-شواهد
۱۵-فصوص فارابی
۱۶-خارج کفایه
۱۷-خارج عروه
۱۸-خارج قواعدالفقهیه
۱۹-فصوص ابن عربی