۱- مجموعه نوارهای خارج کفایه
۲- مجموعه نوارهای خارج عروه
۳- مجموعه نوارهای اسفار
۴- مجموعه نوارهای شواهد
۵- مجموعه نوارهای اصول فلسفه
۶- مجموعه نوارهای بدایه
۷- مجموعه نوارهای رسائل
۸- مجموعه لوح فشرده سخنرانی‌ها در مسجد شفاء که بالغ بر هفتصد جلسه در ده سال اخیر است.
۹- مجموعه لوح فشرده ی دروس شرح منظومه