حکمت عملی بایدها و نبایدهاست و قسم اول آن علم اخلاق می‌باشد و شامل باید و نبایدهایی است که مربوط به شخص است و شخص باید انجام دهد، اما بایدها و نبایدهایی که مربوط به اجتماع است، دو گونه است: یا مربوط به اجتماع کوچک مثل خانواده یا مدرسه است که به آن تدبیر منزل (علم تدبیر منزل) می‌گویند. پدر در خانه، وزیر در وزارتخانه، مدیر در مدرسه و معلم در کلاس و پیش نماز در مسجد، همه تدبیر می‌کنند.
یا مربوط به اجتماع بزرگ مثل کشور است که به آن سیاست مُدن می‌گویند.

تقسیم دیگر: اجتماع یا باید با سیاست ملک اداره شود مثل رئیس جمهور، پادشاه و یا با شرایع آسمانی و نوامیس الهی (نوامیس جمع ناموس است و ناموس یعنی طریقه و روش)؛ ناموس الهی یعنی طریقه و روش خدایی که برای بشر تعیین شده است. پس حکمت عملی سه علم است: علم اخلاق، علم تدبیر منزل و علم سیاست مُدن (که تشریع‌ها و نبوت‌ها و پیغمبری‌ها را شامل می‌شود) که ارسطو و افلاطون هر کدام در سیاست مُدن کتاب نوشته‌اند.