آن چه که در عالم امکانی هست، در تحلیل عقلی به دو بخش تقسیم و تحلیل می‌شود: یکی وجود و یکی ماهیت. ماهیت، اندام وجود است، مثل اینکه فرض کنید شما می‌‌بینید انسان یک اندامی دارد، وجود هم یک اندامی دارد، هر جا وجود یک اندامی دارد. مثلا در انسان وجود یک اندامی دارد،.‌در بقر یک اندامی دارد، ‌در تمام موجودات عالم اینها اندامی دارند. این اندام وجود ،اسمش ماهیت است.
این مفهوم از مرتبه وجود انتزاع می‌شود ؛ خود وجود فی حدّ ذاته ماهیتی ندارد، چون تمام موجودات غیر وجود حق در عالم محدود است ،و همین مراتب وجود ماهیات هستند. این فرشی که اینجا هست یا انسانی که اینجا هست، حد دارد؛ هر وجودی در خارج حد دارد. حد این وجود ماهیت نام دارد. بر خلاف حضرت حق که حد ندارد، وجودش نامحدود است ، فوق ما لا یتناهی است، بما لا یتناهی عده وشده ومده.
عدهً یعنی عدد فعلیاتش، شدهً یعنی شدت وجودش، مدهً یعنی زمان، غیر متناهی است. پس سه تا غیر متناهی داریم، یکی عدی و یکی مدی و یکی هم شدی.حضرت حق تمام این سه قسم غیر متناهی را دارد، خدا غیر متناهی شدّی است یعنی شدت وجودش پایان ندارد. غیر متناهی مدی است، یعنی وجودش مدت ندارد یعنی اول و اخرندارد. غیر متناهی عدی است، یعنی عدد فعلیاتش غیر متناهی است، صد تا فعلیت یا ده تا و بیست تا نیست.

پس حضرت حق غیر متناهی شدّی و مُدّی و عدّی است، یعنی وجودش اینطوری است. ممکن است یک چیزی غیر متناهی مدی باشد یعنی زمانش غیر متناهی باشد اما غیر متناهی شدی نباشد، غیر متناهی عدی نباشد، زمانش غیر متناهی است، آن ممکن است و مانعی ندارد. اما در حضرت حق این سه غیر متناهی جمع است، و همه ی اینها برابر است با شدت وجود.