فلسفه چیست؟ این کلمه دو گونه معنا می‌شود؛ یکی تفسیر لفظی فلسفه است و این که فلسفه از نظر لفظی فارسی، عربی یا یونانی است؟ در معنای تحت اللفظی آن می‌گویند که فلسفه مصدر جعلی فیلوسوفیا است، پس فلسفه یک کلمه مرکب و یونانی است.
فیلو یعنی دوستدار، سوفیا یعنی علم. فیلوسوفیا یعنی دوستدار علم. فیلسوف را برای این فیلسوف می‌گویند که محب علم است. عربها از بعضی‌ها کلمات فارسی و یا غیر عربی مصدر جعل می‌کنند؛ مثلاً انسانیت، حیوانیت، حجریّت، اینها مصدر جعلی است، یعنی مصدر واقعی نیست.
مصدر واقعی آن است که فعل و مشتقات آن را داشته باشد، مثل فعل ماضی، فعل مضارع،‌ اسم فاعل، اسم مفعول و … در حالی که انسانیت فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل و اسم مفعول ندارد. انسانیت مصدر جعلی یعنی ساختگی است؛ فلسفه نیز مصدر جعلی است. معنای مصدر جعلی در اینجا یعنی فیلسوفگری کردن، یعنی آدم بخواهد فیلسوفگری کند.

این معنای تحت اللفظی فلسفه است.