روز
 صبح ۷تا ۷:۴۰  صبح ۸تا ۸:۴۰ ۴ عصر
شنبه
اسفار جلد ۸
یکشنبه اسفار جلد ۱ اسفار جلد ۸ بدایه
دوشنبه فوائد الاصول منظومه
سه شنبه فوائد الاصول اسفار جلد۱
چهارشنبه قواعد الفقهیه منظومه بدایه
پنج شنبه قواعد الفقهیه نهایه الحکمه