من قبل از انقلاب هر سال برای زیارت عرفه به نجف می‌رفتم و همیشه هم خدمت امام می‌رسیدم و گاهی هم ایشان می‌آمدند دیدن ما و ما هم برای بازدید ایشان می‌رفتیم. در یک نوبت خدمت ایشان عرض کردم که: «بعضی‌ها ترس این دارند که اگر شاه برود مملکت کمونیستی بشود»ایشان گفتند: « اتفاقاً بر عکس است اگر شاه نرود مملکت کمونیستی می‌شود»و یک قدری توضیح دادند راجع به مظالم حکومت شاه. معتقد بودند که این اعمال باعث می‌شود که در مردم تجرّی بوجود بیاید.