اگرچه معظّم له در شرح حیات علمی خود به برخی از اساتیدشان اشاره فرمودند، ولی به طور منظم و مرتب از ابتدای طلبگی، درسها و اساتید معظّم له همراه با دروس مربوط به آنها با نظر خودشان به شرح ذیل است:

۱-    سیوطی : آقا سیّد جلال‌الدین اُرموی و آقا سیّد محمّد حسن آل طیب
۲-    شرح نظّام: آقا میرزا محمّد بروجردی
۳-    حاشیه : آیت‌الله جولستانی
۴-    مغنی : در نزد پدر
۵-    مطوّل : آیت‌الله آقا مجتبی لنکرانی، آقا میرزا محمّد بروجردی
۶-    قوانین : آیت‌الله فیاض اصفهانی، آقا میرزا ابوالحسن شعرانی
۷-    شرح لمعه : آیت‌الله امام سدهی
۸-    رسال بخش عمده آن‌: در نزد پدر
۹-    کفایه جلدین : در نزد پدر
۱۰-مکاسب : آیت‌الله آقا شیخ محمّد کاظم شیرازی، آیت‌الله آقا عماد رشتی
۱۱-خارج فقه و اصول : آیت‌الله آقا شیخ محمد کاظم شیرازی، آیت‌الله آقا شیخ محمد تقی آملی.
۱-    منظومه : آیت‌الله آقا میرزا محمّد مهدی الهی قمشه‌ای
۲-    اشارات : آیت‌الله آقا میرزا ابوالحسن شعرانی
۳- اسفار : آیت‌الله آقا سیّد ابوالحسن رفیعی قزوینی، آقا میرزا احمد آشتیانی، اقا میرزا ابوالحسن شعرانی، آیت‌الله آقا محمد علی حکیم شیرازی

شرح فصوص : آیت‌الله رفیعی قزوینی، آیت‌الله آقا شیخ حسین فاضل تونی